Verzendkosten : BE : €5,70 NL: €6,75      BE en NL : vanaf €100 GRATIS verzendkosten

Alle commerciële klanten & studenten van Edinails school & beauty kunnen genieten van   20 % korting op alle producten in de webshop ( geen korting op opleidingen/workshops)

Algemene Voorwaarden Nagelsalon & beauty

Algemene voorwaarden nagelsalon & beauty

Ondernemingsgegevens

Edina Lazar
Edinails nagelstudio & beauty Maastrichterstraat 1/45 bus A 3500 Hasselt
BTW BE 0690.825.090

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Edina Lazar te Hasselt (verder genoemd als nagelstudio) en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het 50% van betaling voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken betaling berekenen.

De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, aan de afspraak aan de cliënt melden.
Nagelstudio mag client weigeren wanneer deze ziek is, mensen in de omgeving heeft
besmettelijke ziekte hebben. Client dient ten alle tijden deze informatie naar waarheid te verstekken. Dit geldt ook voor de nagelstudio jegens client.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.
Client ontvangt een vragenlijst die naar waarheid dient ingevuld te worden.

Indien client deze niet invult of niet naar waarheid invult kan toegang tot de salon ontzegt worden.
Client komt (zeker zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn) alleen naar de salon, maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak. Wanneer client meer dan 10 minuten te laat is kan de behandeling vervallen, dient dan 50% van de afgesproken behandeling te voldoen aan de behandelaar waar de afspraak mee is gemaakt.
Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet welkom in de salon. Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder 18 jaar.
3a Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes.
Nagelstudio houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het opgemaakte protocol. Client dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer client deze weigert zal de toegang tot de nagelstudio, winkel en opleidingsruimte ontzegt worden.
1. Client dient bij binnenkomst sieraden te verwijderen en weg te stoppen.
2. Client zet geluid van telefoon uit en stopt deze ook weg. Indien klant een voorbeeld
wil laten zien heeft de klant de mogelijkheid deze via mail te sturen naar
edinailsnagelstudio@gmail.com
3. Client hangt zelf, jas e.d. op aan kapstok
4. Client wordt begeleid naar plaats waar de handen gewassen worden en
vervolgens met desinfectant worden ingewreven
5. Client neemt plaats op de door aan gewezen plaats.

6. De behandeling zal worden uitgevoerd volgens protocol wat zichtbaar in de salon hangt.
7. Nagelstudio zal alle regels volgens het protocol in acht nemen.

1. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en/of website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per overschrijving, payconic betaling te voldoen.

1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

1. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

1. Aansprakelijkheid

De nagelstudio en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagelstudio en/of een van de medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond de nagelstudio plaats vinden.

De nagelstudio en medewerkers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
Edina Lazar en of medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel, ziektes en of aandoeningen die in of rond de nagelstudio/winkel/ opleidingscentrum of de openbare ruimtes in het pand plaats vinden.

1. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie tot 2 beschadigde nagels. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt zicht niet aan de regels houdt tijdens de behandeling (gebruik van gsm, aan je gezicht en handen komt, eten.)
  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoudvan de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de tiplijst, niet heeftopgevolgd.
    • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. • Nagelreparatie na garantie bedraagt €4,50/st.

1. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Edina Lazar geeft geen geld terug voor geleverde diensten.

1. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

1. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Belgisch recht van
toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
Edina Lazar
Maastrichterstraat 1/45 bus A, 3500 Hasselt www.edinailsrsb.be edinailsnagelstudio@gmail.com BTW BE 0690.825.090