Verzendkosten : BE : €5,70 NL: €6,75      BE en NL : vanaf €100 GRATIS verzendkosten

Alle commerciële klanten & studenten van Edinails school & beauty kunnen genieten van   20 % korting op alle producten in de webshop ( geen korting op opleidingen/workshops)

Algemene Voorwaarden opleidingen/workshops e.d.

Ondernemingsgegevens

Edina Lazar
RSB Edinails school Maastrichterstraat 1/45 bus A 3500 Hasselt
BTW BE 0690.825.090

Artikel 1. Inschrijving

1a) Inschrijving als deelnemer gebeurt door middel van toezending per mail ingevuld en ondertekende formulier naar edinailsnagelstudio@gmail.com en breng het ingevulde formulier ook de 1ste dag mee van opleiding/workshop op locatie. Door inschrijving gaat de deelnemer een overeenkomst aan met Edina Lazar, verbindt de deelnemer zich voor de gehele duur van de opleiding/workshop en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige opleiding/workshop geld.

1c) Bij inschrijving schriftelijk gelden de volgende inschrijfregels:
− Indien een deelnemer minderjarig is, dient deze ingeschreven te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Deze ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst voor de minderjarige aangaat, is te alle tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
− Deelnemer heeft 8 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de workshop/training kosteloos te annuleren, mits de deelnemer nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 30 dagen gerestitueerd.
Bij niet-deelname aan een opleiding/workshop zonder annulering wordt 100% van het workshop/training geld in rekening gebracht.
– Wanneer een deelnemer tijdens de opleiding/workshop besluit deze niet voort te zetten zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
− Edina Lazar behoudt zich het recht voor de opleiding/workshop te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 30 dagen terugbetaald of in overleg nieuwe opleiding/workshop data afgesproken.
Dit is niet van toepassing wanneer er door de overheid regels opgelegd worden bij bijvoorbeeld pandemieën en alle andere door de overheid opgelegd regels.
− De opleiding/workshop overeenkomst eindigt na afloop van de opleiding/workshop of bepaald zoals in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.
− Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de deelnemer.
− Alle informatie die door deelnemer wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de (ingehuurde)docenten.
− Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht.
− Zonder uw bezwaar voor inschrijving van de opleiding/workshop, doet Edina Lazar aan social media: er kan worden gefilmd en gefotografeerd tijdens de lessen en andere demonstratiemomenten.
− Als de deelnemer niet tevreden is over Edina Lazar kan de deelnemer een klacht indienen. In eerste instantie dient de deelnemer zich te wenden tot de Edina Lazar. Dit dient schriftelijk te gebeuren per brief of per e-mail. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 2. Herroepingsrecht

2a) De deelnemer mag de overeenkomst binnen 8 dagen, beginnende op de dag van inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
2b) Lid a is alleen van toepassing, als de deelnemer nog niet heeft deelgenomen aan de lessen of nog niet van start is gegaan met de opleiding/workshop

2c) De deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen naar Edina Lazar met daarin de mededeling dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Deze verklaring is uitsluitend geldig indien dit per post of e-mail gestuurd wordt, tevens dient de annulering bevestigd te worden door Edina Lazar

page1image56321408

2d) Wanneer door onvoorziene omstandigheden een opleiding/workshop, verplaatst moet worden (o.a. rampen, pandemie, ziekte, vliegverboden enz.) zal deelnemer een vervangende
datum worden aangeboden, indien deelnemer op de vervangende datum niet kan deelnemen ontvangt deelnemer een voucher voor het bedrag wat is betaald voor de opleiding/workshop, Deze voucher kan voor een andere workshop/training worden ingezet ter waarde van de voucher, eventueel verschil zal door de deelnemer worden bijbetaald. Dit is niet betwistbaar.

Artikel 3. Betaling opleiding/workshop geld

3a) Je bent ingeschreven voor de opleiding/workshop zodra je voorschot van €50,00 betaald is. Het resterende bedrag moet nadien betaald worden, Kom je niet opdagen/annuleer je ben je je voorschot kwijt. Je kan het volledig bedrag betalen van de opleiding/workshop of per les, deze moet goed aangeduid worden via je inschrijvingsformulier.
3b) Het opleiding/workshop geld kan contant of overschrijving, payconic op onze locatie voldaan worden

Artikel 4. Termijnbetaling

4a) Het workshop/training geld kan in overleg in termijnen zoals per les. voldaan worden.
4b) Pas indien de eerstvolgende verschuldigde deelbetaling door deelnemer is voldaan, kunnen de vervolglessen van de workshop/training ingepland worden. Zonder deze deelbetaling is er geen toegang tot de workshop/training ruimte.
4c) Wanneer een deelbetaling niet tijdig is voldaan ontvangt u na de uiterste betaaldatum de eerste herinnering. Als de deelnemer geen gehoor geeft aan de eerste herinnering zal deze worden opgevolgd met een tweede herinnering, waarbij € 25,- extra administratiekosten worden berekend. Na deze twee herinneringen zal de herinnering omgezet worden in een eerste aanmaning, vanaf de eerste aanmaning zal het factuurbedrag worden verhoogt met 6% rente over het openstaande saldo. Wanneer de factuur na de eerste aanmaning niet voldaan is dient de deelnemer rekening te houden met de wettelijke vastgestelde incassokosten van minimaal €40,- en alle andere daaruit voorvloeiende kosten voor deelnemer zijn.

Artikel 5. Annulering

5a) Indien de betaling niet wordt voldaan, kan de aanmelding automatisch door Edina Lazar worden geannuleerd. Zonder annulering binnen de herroepingsperiode is de deelnemer verplicht de betaalafspraak na te komen. Kosteloos annuleren na het verstrijken van de herroepingsperiode is niet mogelijk.
5b) Deelnemer heeft 8 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de workshop/training kosteloos te annuleren (herroepingsrecht), mits de deelnemer nog niet aan de workshop/training heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 8 dagen gerestitueerd.
5c) Bij annulering na bevestiging van de opleiding/workshop door Edina Lazar zal geen terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden; de aanbetaling zal worden verrekend als administratie- en reserveringskosten.
5d) Edina Lazar behoudt zich het recht voor de opleiding/workshop te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 30 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe opleiding/workshop data afgestemd. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 2) kan de deelnemer de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
5e) Indien de deelnemer na de termijn van 8 dagen annuleert, is de deelnemer Edina Lazar 50% van het opleiding/workshop geld verschuldigd. Annulering van de opleiding/workshop aanmelding door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post, mogelijk. Deze annulering dient bevestigt te worden door Edina Lazar. Bij niet- deelname aan een workshop/training zonder annulering wordt 100% van het workshop/training geld in rekening gebracht.

Artikel 6. Lessen verplaatsen, annuleren of inhalen

6a) Deelnemer heeft niet het recht betaalde opleiding/workshop dagen in te halen.
6b) Er is geen terugbetaling of verrekening van lesgeld bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding/ workshop.
6c) Indien de deelnemer niet komt op de afgesproken lesdag, zonder een schriftelijke afmelding, kan het volledige workshop/training geld in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Gevolgen niet nakomen verplichtingen

7a) Als deelnemer een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Edina Lazar gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
7b) De gevolgen van het onderbreken van de opleiding/workshop als bedoeld in lid 7a) zijn voor rekening en risico van deelnemer. Deze gevolgen zijn onder andere:

– Toegang tot de opleiding/workshop ruimte wordt ontzegd
– Docentbegeleiding wordt stopgezet
– Er kunnen geen examens worden afgelegd
7c) Bij beëindiging van de opleiding/workshop bedoeld als lid 7a) geldt het volgende: – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Edina Lazar geen verplichtingen

meer naar deelnemer.
– Als beëindiging van de opleiding/workshop bedoeld in lid 7a) voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 5 van toepassing.
– De beëindigde opleiding/workshop kan niet worden hervat. Indien deelnemer de opleiding/workshop wil vervolgen, zult deze zich opnieuw moeten inschrijven.

Artikel 8. Einde workshop/training overeenkomst

De opleiding/workshop overeenkomst eindigt na afloop van de opleiding/workshop of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Auteursrecht en eigendomsrecht workshop/trainingsmateriaal en naam

9a) Het eventueel aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de deelnemer na volledige betaling van het lesmateriaal.
9b) Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleiding/workshopsmateriaal berust bij de Edina Lazar.
9c) Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze.

9d) Het is niet toegestaan het opleiding/workshopsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
9e) Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
9f) Bij misbruik van de naam of het logo van de Edina Lazar kan de deelnemer de toegang tot de opleiding ontzegd worden.
9g) Het is absoluut verboden om gefilmd materiaal tijdens lessen workshops, opleidingen aan derden te laten zien of te verspreiden op welke manier dan ook. Wordt dit wel gedaan zullen boetes worden opgelegd van minimaal €250.00

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemer wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de (ingehuurde) docenten.

Artikel 11. Overmacht

11a) Edina Lazar behoudt zich het recht voor de opleiding/workshop te annuleren en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.
11b) Edina Lazar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de deelnemer c.q. opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11c) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Edina Lazar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Edina Lazar niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11d) Edina Lazar heeft het recht de opleiding/workshop(dag) te annuleren bij minder dan 3 deelnemers. 11e) Edina Lazar kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
11d) Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes

Edina Lazar houdt zich aan de richtlijnen van de overheid.
Deelnemer dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer deelnemer deze weigert zal de toegang tot de nagelstudio, opleidingsruimte ontzegt worden.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De deelnemer behoort zich in het gehele pand behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de deelnemer na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Edina Lazar het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Edina Lazar en de deelnemer is Belgisch recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Edina Lazar en of medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond de nagelstudio/groothandel/opleidingscentrum of de openbare ruimtes in het pand plaats vinden.
Praktische opleiding/workshop informatie:

Artikel 14. opleiding/workshopsmateriaal

14a) Edina Lazar geeft voor aanvang van de workshop training aan welke producten/middelen nodig zijn voor het deelnemer van opleiding/workshop. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze producten/ middelen, tenzij Edina Lazar anders vermeld.
Deelnemer is verplicht door EU goedgekeurd materiaal mee te nemen.

Artikel 15. Algemeen opleiding/workshop

15a) opleiding/workshop is specifiek aangeven data.
15c) Er wordt klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.
15e) Tijdens de opleiding/workshop wordt gewerkt met uw eigen materialen, 15f) Voor alle opleiding/ workshop dient u zelf pen en papier mee te brengen.
15g) Er wordt gewerkt met een model of op eigen nagels, Edina Lazar zal dit vooraanvang van de opleiding/ workshop aangeven.

Artikel 16. Vraag en antwoord

Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 48 uur vragen, worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17. Klachtenprocedure

Edina Lazar streeft naar volledige tevreden van al haar klanten en doet er alles aan om haar kwaliteit te behouden en te bewaken. Desondanks kan het voorkomen dat er een tekortkoming wordt geconstateerd over een geleverde dienst of bij een product. Graag nemen wij de ontevredenheid hierover weg. Indien dit niet lukt, kan er een schriftelijke klacht ingediend worden.

Vanaf dat moment treedt onze klachtenprocedure in werking. Deze procedure heeft betrekking op alle leveringen en diensten van de bedrijfsonderdelen van Edina Lazar. Edina Lazar behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.

17a) Klachtenprocedure
In deze regeling wordt verstaan onder:
– Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over een door Edina Lazar aangeboden dienst, product, opleiding/workshop.
– Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een door Edina Lazar aangeboden opleiding/

workshop

– 17b) Indienen van een klacht
– Indien een tekortkoming wordt geconstateerd wordt verzocht dit binnen een termijn van 10 dagen na levering van de dienst of producten, o.v.v. ‘Klacht’ schriftelijk, uitsluitend per post of e-mail, in te dienen bij; Edina Lazar, Maastrichterstraat 1/45 bus A, 3500 Hasselt Belgie, of edinailsnagelstudio@gmail.com
– De klacht bevat ten minste:
* De naam en het correspondentieadres van de klager;
* De dagtekening;
* Vermelding van de opleiding/workshop, waar de klacht betrekking op heeft
* Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.
– De ontvangst van de klacht wordt door Edina Lazar binnen veertien (14) dagen schriftelijk (per mail) bevestigd aan de klager. Ook wordt de verdere afhandeling van de klacht vermeld.
17c) Onderzoek van de klacht

– Edina Lazar is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.
– Edina Lazar kan tevens deskundigen inschakelen bij het onderzoek en beoordeling.
– Beoordeling van een klacht duurt maximaal 4 weken na ontvangst van de klacht door Edina Lazar. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van reden. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn uitsluitsel over de klacht zal worden gegeven.

17d) Behandeling van de klacht
– Binnen vier weken na ontvangst van de klacht plant Edina Lazar een eventueel gesprek in met klager.
– Zowel klager als Edina Lazar kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.
17e) Registratie
– Van de klachtafhandeling en gevoerde gesprekken wordt een registratie gemaakt.
17f) Afronding van een klacht
– Edina Lazar streeft ernaar een klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk tot drie maanden na indiening van de klacht.
– De klachtafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan klager. 17g) Evaluatie en wijzigingen
17h) Overige bepalingen
– Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door Edina Lazar.
– Deze klachtenprocedure maakt integraal deel uit van de bedrijfspolicy van Edina Lazar waarop van toepassing onze Algemene Voorwaarden. Alle klachten zullen dan ook volgens deze voorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.